Projekt „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

przedszkolelogo

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2020 r. przez gliwickie przedszkola w partnerstwie z Miastem Gliwice. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18

Oś priorytetowa: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w 4 gliwickich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych o 140 miejsc, tym samym podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

W ramach projektu zostaną podjęte działania, dzięki którym zostanie stworzona przestrzeń dla dzieci w wieku przedszkolnym – dostosowanie pomieszczeń i sanitariatów, zakup niezbędnego wyposażenia, montaż placu zabaw, włączenie do programu zajęć dodatkowych, z których będą korzystać wszyscy wychowankowie przedszkoli biorących udział w projekcie, łącznie około 548 dzieci. Przewidziane są zajęcia teatralne, plastyczne, zajęcia usprawniające słuch fonematyczny i uwagę słuchową, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca. Dzięki udziałowi w projekcie zostaną również podniesione kwalifikacje nauczycieli szczególnie w zakresie pracy w dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spodziewane efekty:
- podniesienie oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach
- wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka
- stworzenie możliwości powrotu rodzicom dzieci na rynek pracy.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 833 688,34 zł 85,00%

Wartość projektu: 2 157 280,40 zł

Odsłony: 1101