Nauczanie języka mniejszości narodowej - język niemiecki

Podstawa prawna:
• Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r poz. 1943 z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2017 r. poz. 1627 w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Zasady organizacji:
1. Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców. (zał. nr 1)
2. Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września.
3. Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskaną ocenę wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocje do następnej klasy).
4. Zajęcia z nauki historii i kultury traktowane są jako zajęcia dodatkowe. Ocena z nauki własnej historii i kultury nie ma wpływu na promocję do następnej klasy, jednak wlicza się ją do średniej ocen na świadectwie.
5. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej.
6. Oświadczenie składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego. (zał. nr 2)
7. Złożenie w/w oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości i nauce własnej historii i kultury.
8. Podręczniki do nauki języka mniejszości narodowej należy zakupić w własnym zakresie ponieważ nie podlegają one refundacji w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Odsłony: 2991