Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że od dnia 25 marca br. do dnia 10 kwietnia br. nauczanie w ZSO 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przyjmuje formę zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym:

- wprowadza się plan zajęć kształcenia na odległość, uwzględniający potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, równomierne obciążenie uczniów i zróżnicowanie zajęć oraz warunki sprzętowe i życiowe uczniów oraz nauczycieli. Pedagodzy i uczniowie są obowiązkowo w kontakcie online. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualnego programu nauczania oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela z uczniem i rodzicem możliwości prowadzenia tych zajęć za pomocą kształcenia zdalnego;

- ustala się podstawową formę kontaktu uczeń – nauczyciel – rodzic – dyrektor oraz formę przeprowadzania zajęć na odległość poprzez e-dziennik i platformy Moodle. Dopuszcza się również kontakt telefoniczny w przypadku braku możliwości obsługiwania korespondencji elektronicznej. Nauczyciel może wprowadzić za zgodą dyrektora szkoły, uczniów, uczniów pełnoletnich i rodziców inne dostępne środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem i uczniem np. platformy e-learningowe i inne narzędzia umożliwiające edukację na odległość np. Moodle.

- zajęcia edukacji zdalnej obejmują konieczność podejmowania przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny ucznia;

- ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, znajdujących się w statucie szkoły i przedmiotowym ocenianiu każdego przedmiotu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. W ocenianiu uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie uczniów w proces edukacji na odległość, stałą łącznością z nauczycielem

- udział w zajęciach jest obowiązkowy i potwierdzany w ustalony przez nauczyciela sposób. Informacje dla rodziców i uczniów o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach umieszczane są na bieżąco w szkolnym e-dzienniku;

- nauczyciele podejmują działania w celu realizacji podstawy programowej podczas okresu nauczania zdalnego.

Odsłony: 1347