Nasza szkoła szkołą kompetencji

szkola kompetencji

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Szkoła Kompetencji”. Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

W ramach tego projektu 2 października 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie grupy dyrektorów szkół, którzy uczestniczą w programie. Podczas spotkania omawiane były metody pracy z uczniami wpływające na kształtowanie umiejętności kluczowych. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem oraz integracji społecznej i zatrudnienia. Należą do nich:

- porozumiewanie się w języku ojczystym;
- porozumiewanie się w językach obcych;
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
- kompetencje informatyczne;
- umiejętność uczenia się;
- kompetencje społeczne i obywatelskie;
- inicjatywność i przedsiębiorczość;
- świadomość i ekspresja kulturalna.

Staramy się, aby nasi uczniowie byli wyposażeni w te kompetencje, a co za tym idzie – byli przedsiębiorczy, rozumieli świat, budowali pozytywne relacje.

A. Kaczmarzyk-Mozgawa

Odsłony: 1816